Mezìsìtkam

image

Oe mi zerok. Tìreyìri oeyä tsaultxa a lameien ro helku Prrtonä lu swawo a ‘ok tseyä layu oeru tì’i’avay. Pxaya tstunwia ‘eylan käteng fte livawk leNa’via lì’fyat lì’fyaolo’itsì mì rìkeana na’ring amawey. Nìrangal fìfneultxa liven pxìm nì’ul. ‘O’ nì’aw!

Relmì a sute:

Omängum fra’uti, Payoang, Skxawng, Skyinou, wm.annis, Pawl, Tirea Aean (alu oe), Kì’eyawn, Prrton, Toruk Makto alu Markì

Xelloss, Judytuna, Taronyu, Le’eylan, Ftiafpi

Advertisements

3 thoughts on “Mezìsìtkam

  1. Oh sran, fìultxa lameien mezìsìtkam fìvospxì! Mi zerok oel tsat nìteng hufwa ultxati ke tamok oel. Nìsìlpey na fì’u a ultxa alahe layen krro ulte tsayun oe ziva’u 🙂 Livu txantsan fwa ngati tse’a nìtokx nìmun 🙂

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s