Aysäfpìl Tireayä °5

Trr Valentinä. Trr tìyawnä. Tì’efumì oeyä sweylu txo livu fratrr trr tìyawnä. Srekrr oe poltxe ulte nìmun pivlltxe san Fìkifkeyìri kin frapol tìyawnit nì’ul sì futa tìng tìyawnit nì’ul aylaru.

Ma yawnea muntxate, txo ngal fì’upxaret erinan: Nga yawne lu oeru fìtxan. Furia ngaru fìtxan oe lu yawne ke tsun irayo sivi oe nìtam. Nga txanwawe oeru leiu nìtxan. Oengari frakrr lrrtok siveiyi nawma sa’nok.

Tse, sìlpey oe tsnì livu trr lefpom txana tìyawnsì ayngaru nìwotx. Tìyawnit wìntxu aylaru ko!

Advertisements

One thought on “Aysäfpìl Tireayä °5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s