Oehu Tivìran

MP3: Oehu Tivìran [Tìng Mikyun]

Na fratanhì a ka taw apxa
Nga lu zey
Na frasyulang a mì tayo
Nga lu lor
Na Eywa’evengä rey’eng
Nga yeio’
Ronsem, tokx, tirea
Nga lu fyole
Nga lu fyole

Oehu ziva’u ma yawntu
Ke zene nga livu nì’awtu
Oehu tivìran ma yawntu
Zusawkrrne alefpom
Oehu kiväteng ma yawntu
Tsyafe sang sì yawne ‘efu
Oehu tsivurokx ma yawntu
Nìmwey fìtsap oeng päpom
Oehu tivìran mì fya’o tìreyä

Na fratanhì a ka taw apxa
Nga lu zey
Na frasyulang a mì tayo
Nga lu lor
Na Eywa’evengä rey’eng
Nga yeio’
Ronsem, tokx, tirea
Nga lu fyole
Nga lu fyole

Oehu ziva’u ma yawntu
Ke zene nga livu nì’awtu
Oehu tivìran ma yawntu
Zusawkrrne alefpom
Oehu kiväteng ma yawntu
Tsyafe sang sì yawne ‘efu
Oehu tsivurokx ma yawntu
Nìmwey fìtsap oeng päpom
Oehu tivìran mì fya’o tìreyä

Nga lu zey, nga lu lor
Nga yeio’ nga lu fyole
Nga lu zey, nga lu lor
Nga yeio’ nga lu fyole
Nga lu zey, nga lu lor
Nga yeio’ nga lu fyole
Nga lu zey, nga lu lor
Nga yeio’ nga lu fyole
Nga lu fyole
Oehu tivìran mì fya’o tìreyä


Furia ngal tìng oeru tìyawnit atxan zìsìto a’aw vay set, oe ngaru seiyi irayo nìtxan ma oeyä muntxate! Nga yawne lu oeru nìtxan.

Advertisements

7 thoughts on “Oehu Tivìran

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s