Way Syulangä

Oel ngati kameie ma oeyä syulang
Faysì’efu skxakep lam nìftxavang
nìlaw lu ta trram ne trray nìlkeftang
Talun oengeyä tìyawnur ke lasyu kea tìftang

oel omum futa ngaru ke plltxe nìtam
lu nga oeru yawne oeti ‘eykefu nitram
Sìlpey oe tsnì tsivun oe fa ngampam
sliva’tsu fra’uti keng fa hek a lì’upam

Ngari mokri, menari, sì hewnea meseyri
hona lu nga frato nìngay lu oeyä stxeli
takrra kaltxì si vay frakrr a tsaheyl si
Lu oengaru lrrtok sì lawnolä tsngawpayvi

Lu nga oeyä ‘eylan aswey a lu yuey
nìmwey nga pivey keng vaykrr a kerusey
fte nì’i’a ultxa sivi frakrr sreferey
tafral spaw futa oeng nìswey ftxoleiey

Advertisements

One thought on “Way Syulangä

  1. Awwww, lora way alor, ma Tirea.
    Tsari fkan oer na wawe sì tsyeym. Var ngampam sivi 😉

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s