Category Archives: Lahea tele

Mezìsìtkam

image

Oe mi zerok. Tìreyìri oeyä tsaultxa a lameien ro helku Prrtonä lu swawo a ‘ok tseyä layu oeru tì’i’avay. Pxaya tstunwia ‘eylan käteng fte livawk leNa’via lì’fyat lì’fyaolo’itsì mì rìkeana na’ring amawey. Nìrangal fìfneultxa liven pxìm nì’ul. ‘O’ nì’aw!

Relmì a sute:

Omängum fra’uti, Payoang, Skxawng, Skyinou, wm.annis, Pawl, Tirea Aean (alu oe), Kì’eyawn, Prrton, Toruk Makto alu Markì

Xelloss, Judytuna, Taronyu, Le’eylan, Ftiafpi

Advertisements

Opan Na’vi Stayl

Opan Na’vi stayl
Na’vi stayl

Nìtrrtrr lu sang sì le’eylan trrmì a tuté
Lu ‘Eoio sì sunu poru near asom a tuté
Pori slu txe’lan som nì’ul mì ton a tuté
Tsafne’ìheyuhu a tuté

Lu oe tutan
Nìftxan na nga lu trrmì sang a tutan
Tsun niväk frato win soma naerit a tutan
Pori txe’lan pxor txonmì a tutan
Tsafnetutan

Sevin nìtxan lu, sì yawne fkoru
srane nga, hey, srane nga, hey
Sevin nìtxan lu, sì yawne fkoru
Srane nga, hey, srane nga hey
Tì’i’avay oeng Mivakto ko

Opan Na’vi stayl, Na’vi stayl
Opan Na’vi stayl, Na’vi stayl
Opan Na’vi stayl

‘E ma Seksi Leyte, Opan Na’vi stayl
‘E ma Seksi Leyte, ‘o ‘o ‘o ‘o

Lam ‘ango slä uvan si krra uvan si a tuté
Nikreti layonu eyawra krrmì a tuté
Lew säpi slä to pum a wäpìntxu lu mowan a tuté
Letrrtrra tsafnetuté

Oe lu tutan
lam mawey slä uvan si a krr uvan si a tutan
Slu lekye’ung nìwotx eyawra krrmì a tutan
Aysäfpìl to tìtxur mepunä apxa lu a tutan
Tsafnetutan

Sevin nìtxan lu, sì yawne fkoru
srane nga, hey, srane nga, hey
Sevin nìtxan lu, sì yawne fkoru
Srane nga, hey, srane nga hey
Tì’i’avay oeng Mivakto ko

Opan Na’vi stayl, Na’vi stayl
Opan Na’vi stayl, Na’vi stayl
Opan Na’vi stayl

‘E ma Seksi Leyte, Opan Na’vi stayl
‘E ma Seksi Leyte, ‘o ‘o ‘o ‘o

po lu skxawng slä oe ke lu, peype peype
oe to po kanu lu
po lu skxawng slä oe ke lu, peype peype
oe to po kanu lu

Yu no wat am seyìn
Opan Na’vi stayl

‘E ma Seksi Leyte, Opan Na’vi stayl
‘E ma Seksi Leyte, Opan Na’vi stayl

Kaltxì nìmun

Kaltxì ma oeyä eylan. Oe new pamrel sivi fìtseng nìmun taluna tsakem lom larmängu oeru. Txankrr kea pamrel…

Hì’ia fmawno… Skxakep ngal omum futa stawm fko set fa TireaRadio nì’aw pamtseoti tup aylì’uti apawnlltxe. Furia ftxey tsaw lu sìltsan fu fe’, oe newomum.

Lu oeru sìhawl. Oe new nìmun ngivop pawnlltxea ayu a tsat nivew stivawm fko. Pesu new oeru srung sivi? Omum oel futa mi fkeytok pxaya sngä’iyu a new stivawm lì’fyati leNa’vi sì aylì’ut a teri Uniltìrantokx sì aylì’ut a teri ayu alahe. Txo ke lu oeru srung, fìkem layu ngäzìk. Ha txo fì’u eltur ngey tìtxen si, rutxe oeru piveng fa “imeyl”: tirea ro learnnavi . org

Kop, Tìkangkemviri alu “Vrrtep”, Oey ‘eylan alu Tsyalatun oeru srung seri. Ye’rìn tsa’u latem nìmun. Sìlpey oe, ye’rìn fraporu livu Vrrtep amuve [Vrrtep 2.0]. Krrìri tseyä kea säfpìl nìpxi vay set. Tsari ngaytxoa.

YuTupìri oeru lu sìhawl a tsun skxakep srung sivi. Sìlpey oe, aysänumvi vivar ye’rìn. Nì’aw zene fpivìl nì’it tsakrr ngop mipa ayrelit arusikx fpi oey “YuTup Tsyänll”.

Vurìri Kofoä tsap’alute sengi oe ayinanyur taluna kea mipa pamrel tseyä ke zarma’u keng vay set. Nìkeftxo oeru ke lu kea säfpìl a tsun oe sivung vurur.. nìsìlpey ye’rìn.

Hayalovay ma frapo!

Tsmukanä Tìyawn: Upxare a Ta Ngeyä Tsmukan

Ma tsmuketsyìp alu ‘Estel,

Ngari oel pxaya lì’ut akosman stoleiawm ulte ayrelit ahona tsole’eia. Vay fìkintrr ke larmängu oeru tìprrte’ furia ngahu alo a’awve ultxa si nìtokx. Ulte wou ngeyä tìlor nìngay!! Mì hintrr tengkrr käteng oeng nì’it, Ngal Oeru zäpeykerok. Nga fnu ulte lu ngaru fpom krr a uvan si nì’awtu. li tsun oe ‘ivefu futa nga tsaw slayu a krr nga kanu layu nìtxan. Kxawm keng to oe kanu layu. Zusawkrrìri ngeyä oel nìlaw tse’a atanit, ke tsranten aylì’u aylaheyä.

Oel ke omum ngeyä ‘awvea aysäfpìlit a teri oe, slä oe ngahu lu a krr nga lu mawey. Ulte oel ngati meyam sì nìn a krr nga lrrtok si nìtxan, herangham nìfya’o ahona frato. ‘ok tsaswawä layu oeru tì’i’avay krrä. Nga lu ‘evenge anitram fìtxan nang. Ulte ngari sìlpey oe tsnì faysì’efu anitram ‘ivì’awn tengkrr salew tìrey kxamlä fratìlen a’awve sì mipa sìlen vaykrr tìkanìri ngeyä nga flolä. Lu pxaya tìftxey mì sìrey ulte sìley oe, ngal ftxivey nìyawr fralo a tsunslu.

Lameiu nìngay oeru prrte’ fwa ngati tse’a alo a’awve. Smon nìprrte’. fwa ngahu tok nìngay prrte’ lu. Ulte tsaylì’ut oel ke peng fraprrnenur. Lu ‘uo akosman ngamì a kifkeyìl kin. Tafral slivu tsaw txanatan krr a tsat ngal rolun.

Kintrr atxantsan lamu. Oe sìlpey tsnì tsun oe ngati tsive’a alo apxay nì’ul tìreymì ngeyä.

Tìyawnhu,

Ta tsmukan ngeyä alu Kori

[ http://blog.chron.com/gaybyboom/2012/01/brotherly-love-a-letter-from-your-brother/#2605-2 ]

Ayftxozä Lefpom

Kaltxì nìmun ma frapo. Nìawnomum, ‘oli’a tìnusume a tsari kllfro’ oe (vay haya zìsìt).

Ha fìzìsìkrr leiu tì’efumì oeyä sweya pum. Oeru sunu wewa ya, ulte sute slivu tstunwi. Fol aystxelit täpìng fìtsap ulte rol teri fpom zìsìkrrä sì zìsìtä azusa’u.

Ro LearnNavi, oe srung soli fte ralpiveng mesìrolit. alu fìmesìrol:

Hello again, everyone. As is known, the learning I’m responsible for has ended (until next year).

So this season in my opinion is the best one. I like the cold air, and people become kind. They give each other gifts and sing about peace of the season and the coming year.

At LearnNavi, I helped to translate two songs. These two songs:

Ayngaru lefpoma ftxozä

ayngaru lefpoma ftxozä
ayngaru lefpoma ftxozä
ayngaru lefpoma ftxozä
sì mipa zìsìt lefpom

ayoel fmawnit teiyìng 
ayngar sì smukur
fmawnit akosman
sì mipa zìsìt lefpom

set munge ftxìlora teylut
set munge ftxìlora teylut
set munge ftxìlora teylut
ulte tsngalit fpomä

sa’uluke ke hum ayoe
sa’uluke ke hum ayoe
sa’uluke ke hum ayoe
ha munge fìtseng

ayngaru lefpoma ftxozä
ayngaru lefpoma ftxozä
ayngaru lefpoma ftxozä
sì mipa zìsìt lefpom

Teyra ftxozäteri lu unil

teyra ftxozäteri lu unil
oeru na pum ftawnemkrrä
hu utralä atan
evi tìng mikyun
sterawm famit herwìmì

teyra ftxozäteri lu unil
fra’upxareri pamrel si
san ngari srr livu lefpom
ulte fraftxozä livu teyr

[ayotxang]

san ngari srr livu  lefpom
ulte fraftxozä livu teyr

Nì’it oeteri

Oe läpivawk nì’it [ leykolatem fì’upxaret aspuwin ]:

Kaltxì ulte oel ayngati kameie ma frapo!

Syaw fko oeru Kori (Corey) ulte yawne nìhawng lu oeru lì’fya leNa’vi.

Oel ke omum kea txelet a nìpxi new oe pivlltxe teri tsa’u ha kxawm oe tsun ayngaru piveng nì’it teri oe. Oeri solalew mevosìnga zìsit ulte za’u ta Pxaltìmor alu tsray a tok Yueseyti. Oe lu numeyu ro numtseng a syaw UMBC. Tsatseng Fteria oe teri tìrey, suteä ayronsem, nì’it teri lì’fya leToitsye slä nìpxi teri ayeltu lefngap. Oe lu hapxì Ponguä a Lìnaksit Sar.

Maw krr a tsole’eia oel Uniltìrantokxit, oeyä tìrey lolatem nìtxan! oe krrnarmekx nìtxan, skxakep nìhawng fte fìlì’fyati nivume ulte tsulfätu slivu. “Slä zene fko nivume nìtxan…” Oe nivew piveng ayngaru san tsun oe pivlltxe nìna’vi nìltsan nìtxan, slä tìkxey si oe nìtxan pxìm. Oeru sunu fwa kamar oel pxìm mipa suteru fa ponguplltxe, Feyspuk sì pxaya ayfya’o alahe natkenong Emesen, Tuìtrr, sì ‘imeyl. Frakrr narmew oe pivängkxo nìNa’vi nì’aw hu tuteo a tsun oeti tslivam nìftue.

prrte’ lu oeru nìteng fwa pamtseo si fa ayi’en. krro krro pamtseo a ta Uniltìrantokx. nìawnomum vay set, tìrey oeyä ke lu nìtxan keye’ung fu hìyik kaw’it. (mungwrr fwa oel nìhawng ftarmi lì’fyati leNa’vi) Nìtxan letrrtrr lu. Txo new aynga oehu pivlltxe, nga tsun oeru fpive’ ‘upxareti fa ‘imeyl. sìlpey oe tsnì ayoeng piyevlltxe krro!

Tsakrrvay,
ta Tirea Aean

 

I introduced myself a bit [edited this old message]:

Hello and I see you, everyone!

I am called Corey and I love the Na’vi language excessively.

I don’t know a topic that I can talk about specifically, so maybe I can tell you a little about me. I am two eights and four years old and come from Baltimore, a city in the USA. I am a student at a school called UMBC. There I study Biology, Psychology, a little German, but especially Computer Science. I am a member of the Linux Users Group.

After I saw Avatar, My life changed a lot! I was spending a lot of time, probably too much to learn this language and become a master. “But there’s still much to learn” I would like to tell you, “I can speak Na’vi very well, but I make mistakes very often.” I like that I often taught new people via TeamSpeak, Facebook, and many other ways for example MSN, Twitter, and Email. I always wanted to chat in Na’vi only with someone who can understand me easily.

I also like to play guitar. From time to time music from Avatar. As you know by now, my life is not very crazy or funny at all. (Except that I have been studying the Na’vi language too much) It’s very ordinary. If you want to speak with me, you can send me a message by Email. I hope that we can speak.

Until then,
Spirit Blue

 

Ayrel (Pictures):

oe ftawnemkrrmì, pamtseo seri

sok nì’ul nì’it

skola’änga, slä oeri frawzo mi

HRH memikyun wolfä

pitsa lu ftxìlor, fìrel lu spuwin

oe pamtseo soli fa piäno ro swoka tseng fpi sa’semä tìmuntxa

oel hu sempul Sekweyti makto ro tampay a Teksasmì

oeyä key

oe kllkxem, Teksasmì

Oeyä ayi’en:

oeyä pum a’awve

oeyä pum amuve

pum apxeyve

pum atsìve

pum amrrve

pum asyen

Hayalovay 😀

Stxelit Tìlmeiel

Kaltxì nìmun ma oeyä eylan. Set piveng nìprrte’ oe ayngaru san Oel stxelit a ta Txonä Rolyu tìlmeiel fìtrr. Tstunwi nìtxan leiu po. Ro Siätll po oeteri fpamìl ulte oefpi rolun pxenit. Hawngkrr fpe’ pol oeru tsapxenit ulte fìtrr oel nì’i’a tsat tel. Kop fpole’ oeru pamrelit alu ‘upxare sì mesìrol alu “tul tul tul hu nga” sì “Hì’ia Hì’ang”. Txantsan. Ha set pxerel:

http://t.co/Re7aESU

http://t.co/NgYf3nn

http://t.co/YMNAkDy

Sunu oeru nìtxan ulte tsun nìftue yivemstxok nìltsan!

 

Hello again my friends. Now I tell you with pleasure, “I’ve just received a gift from Singer of the Night today.” He is very kind. He thought of me at Seattle and got me a T-shirt. He sent it to me late and today I finally received it. He also sent me writing, that is, a letter and two songs “Run Run Run With You” and “Small Insect”. Awesome. So three photos:

(link)

(link)

(link)

I like it very much and can easily put it on well.