Category Archives: pamrel

Oehu Tivìran

MP3: Oehu Tivìran [Tìng Mikyun]

Na fratanhì a ka taw apxa
Nga lu zey
Na frasyulang a mì tayo
Nga lu lor
Na Eywa’evengä rey’eng
Nga yeio’
Ronsem, tokx, tirea
Nga lu fyole
Nga lu fyole

Oehu ziva’u ma yawntu
Ke zene nga livu nì’awtu
Oehu tivìran ma yawntu
Zusawkrrne alefpom
Oehu kiväteng ma yawntu
Tsyafe sang sì yawne ‘efu
Oehu tsivurokx ma yawntu
Nìmwey fìtsap oeng päpom
Oehu tivìran mì fya’o tìreyä

Na fratanhì a ka taw apxa
Nga lu zey
Na frasyulang a mì tayo
Nga lu lor
Na Eywa’evengä rey’eng
Nga yeio’
Ronsem, tokx, tirea
Nga lu fyole
Nga lu fyole

Oehu ziva’u ma yawntu
Ke zene nga livu nì’awtu
Oehu tivìran ma yawntu
Zusawkrrne alefpom
Oehu kiväteng ma yawntu
Tsyafe sang sì yawne ‘efu
Oehu tsivurokx ma yawntu
Nìmwey fìtsap oeng päpom
Oehu tivìran mì fya’o tìreyä

Nga lu zey, nga lu lor
Nga yeio’ nga lu fyole
Nga lu zey, nga lu lor
Nga yeio’ nga lu fyole
Nga lu zey, nga lu lor
Nga yeio’ nga lu fyole
Nga lu zey, nga lu lor
Nga yeio’ nga lu fyole
Nga lu fyole
Oehu tivìran mì fya’o tìreyä


Furia ngal tìng oeru tìyawnit atxan zìsìto a’aw vay set, oe ngaru seiyi irayo nìtxan ma oeyä muntxate! Nga yawne lu oeru nìtxan.

Advertisements

Opan Na’vi Stayl

Opan Na’vi stayl
Na’vi stayl

Nìtrrtrr lu sang sì le’eylan trrmì a tuté
Lu ‘Eoio sì sunu poru near asom a tuté
Pori slu txe’lan som nì’ul mì ton a tuté
Tsafne’ìheyuhu a tuté

Lu oe tutan
Nìftxan na nga lu trrmì sang a tutan
Tsun niväk frato win soma naerit a tutan
Pori txe’lan pxor txonmì a tutan
Tsafnetutan

Sevin nìtxan lu, sì yawne fkoru
srane nga, hey, srane nga, hey
Sevin nìtxan lu, sì yawne fkoru
Srane nga, hey, srane nga hey
Tì’i’avay oeng Mivakto ko

Opan Na’vi stayl, Na’vi stayl
Opan Na’vi stayl, Na’vi stayl
Opan Na’vi stayl

‘E ma Seksi Leyte, Opan Na’vi stayl
‘E ma Seksi Leyte, ‘o ‘o ‘o ‘o

Lam ‘ango slä uvan si krra uvan si a tuté
Nikreti layonu eyawra krrmì a tuté
Lew säpi slä to pum a wäpìntxu lu mowan a tuté
Letrrtrra tsafnetuté

Oe lu tutan
lam mawey slä uvan si a krr uvan si a tutan
Slu lekye’ung nìwotx eyawra krrmì a tutan
Aysäfpìl to tìtxur mepunä apxa lu a tutan
Tsafnetutan

Sevin nìtxan lu, sì yawne fkoru
srane nga, hey, srane nga, hey
Sevin nìtxan lu, sì yawne fkoru
Srane nga, hey, srane nga hey
Tì’i’avay oeng Mivakto ko

Opan Na’vi stayl, Na’vi stayl
Opan Na’vi stayl, Na’vi stayl
Opan Na’vi stayl

‘E ma Seksi Leyte, Opan Na’vi stayl
‘E ma Seksi Leyte, ‘o ‘o ‘o ‘o

po lu skxawng slä oe ke lu, peype peype
oe to po kanu lu
po lu skxawng slä oe ke lu, peype peype
oe to po kanu lu

Yu no wat am seyìn
Opan Na’vi stayl

‘E ma Seksi Leyte, Opan Na’vi stayl
‘E ma Seksi Leyte, Opan Na’vi stayl

Txe’lan pamrel si

image

Ma Yawntu

http://www.tree-of-souls.com/characters/13-post_your_most_beautiful_pictures_of_neytiri-19.html#post18923

Ngeyä mokri fìtxan lor leiu
Tsaw yeio’ fìtxan ma yawnetu
Hona, faoi sì nìngay kosman
Na sanga pay a mì hilvan

Ngeyä eltur tìtxen si a pam
Ngeyä ketenga lì’upam
Oeru sunu nìtxan
Nga lu oeru mowan

Ngari sunu oeru nikre akllvawm
Menari ayawne, hewnea meflawm
Ngima mehinam, teyra ta’leng
Ftu re’o ne mevenu, fratseng

Oengaru za’eiu fìtxan ‘u säfpìlsì apxay
Kuma spaw oel futa oeng leiu ‘aw nìngay
Stum frakem a si oe nga tsakem seiyi nìteng
Tì’i’avay krrä oe ngahu new rivey ‘awsiteng

Pxesaronyu

image

Pxesaronyu fa ikran pxaw ayram alusìng tswayon nì’o’.

Ralu: Eltu si ma Entu!
Entu: Kea sngum! Lu oeru mena–

Vulìl takuk Entuä zare’it. Rini sì Ralu hangham tengkrr Entu sti nì’it. Po sngä’i hivangham mefohu.

Entu: Tsahey! Vulìl oeti srätx.
Rini: Kxawm zene nga tivìng mikyun eltu si krr a tswayon ma Entu!
Ralu: Ke tsun fko pivlltxe fayluta tsateri oel ngati ke poleng.

Entu: Ma Rini! Eltu si!
Rini: Peu? Ke tse’a oel ke’ut…Aaahhh!

Entul nì’o’ ikranit sneyä fyawìntxu ne pum Riniyä fte meikran ‘äpampi fìtsap nìtxan.

Rini: Wiya! Hahaha.. Tsakem rä’ä si txokefyaw… Nga rasyangal tsnì tsakem ke sami oer!
Entu: Tsnì ‘upe pak!? Ngal oet heykangham fìtxan. Tsun kekem ke sivi oer nì’eng!
Rini: Lì’upe? Nga slasyu oeyä smar! Haha!
Ralu: Ftang menga… oeri re’o sngä’i tìsraw sivi talun menga
Entu Rinisì: Nìfrakrr…

Pxefo var tswivayon nì’o’ vaykrr trr slu txon.

Txon

image

Txon Eywa’evengä. Na’rìng fa tìrey teya leiu. Pxaya swirä sì ioang tìran, taron, sì wem fte emrivey. Ayewll nrr fte syuratanit akosman tivìng na’rìngur. Kenten mìn, pay rikx äo eana syuratan. Lena’via ‘evengan tìran tìkanluke kxamlä na’rìng fte ‘ivefu fpomit ulte tsive’a txonä tìreyit alor. Pol aysmìmit a nrr ngop sìn txura ayvul tsawla ayutralä. Lora ‘opin aean-na-ta’leng teya si tawur, Kifkey apxa kllkxem nìtxur hu sneyä smuk sì sanhì a fìtxan hì’i lam. ‘Evenganìl lok ‘orat ulte fpìl teri tìlor kifkeyä. Fìpori a syaw fko Zuvo lrrtok seiyi Eywa.

Yrrap a Txampayro

image

Rewonmì ro tampay slu lepwopxa taw ean fa atan tsawkeyä afäkusä. Yrrap lok. ‘Rrpom zawng, nì’it zup tompa. Hufwe apaynga’ stum tul, kllteti teykìran. Txampay rikx fa tìtxur apxa, teya si yaru fa tseyä pam.

Mawey, tsun ‘ivefu fpomit fìtsengä alor. Maweypey ulte tìng mikyun famur kifkeyä. Menariru tstu si, tirea tsivurokx. Keng ro kamtseng yrrapä tsun fko rivun fpomit tireafpi a fì’ut oel spaw.