Oehu Tivìran

MP3: Oehu Tivìran [Tìng Mikyun] Na fratanhì a ka taw apxa Nga lu zey Na frasyulang a mì tayo Nga lu lor Na Eywa’evengä rey’eng Nga yeio’ Ronsem, tokx, tirea Nga lu fyole Nga lu fyole Oehu ziva’u ma yawntu Ke zene nga livu nì’awtu Oehu tivìran ma yawntu Zusawkrrne alefpom Oehu kiväteng ma yawntu […]

Opan Na’vi Stayl

Opan Na’vi stayl Na’vi stayl Nìtrrtrr lu sang sì le’eylan trrmì a tuté Lu ‘Eoio sì sunu poru near asom a tuté Pori slu txe’lan som nì’ul mì ton a tuté Tsafne’ìheyuhu a tuté Lu oe tutan Nìftxan na nga lu trrmì sang a tutan Tsun niväk frato win soma naerit a tutan Pori txe’lan […]

Ma Yawntu

Ngeyä mokri fìtxan lor leiu Tsaw yeio’ fìtxan ma yawnetu Hona, faoi sì nìngay kosman Na sanga pay a mì hilvan Ngeyä eltur tìtxen si a pam Ngeyä ketenga lì’upam Oeru sunu nìtxan Nga lu oeru mowan Ngari sunu oeru nikre akllvawm Menari ayawne, hewnea meflawm Ngima mehinam, teyra ta’leng Ftu re’o ne mevenu, fratseng […]

Pxesaronyu

Pxesaronyu fa ikran pxaw ayram alusìng tswayon nì’o’. Ralu: Eltu si ma Entu! Entu: Kea sngum! Lu oeru mena– Vulìl takuk Entuä zare’it. Rini sì Ralu hangham tengkrr Entu sti nì’it. Po sngä’i hivangham mefohu. Entu: Tsahey! Vulìl oeti srätx. Rini: Kxawm zene nga tivìng mikyun eltu si krr a tswayon ma Entu! Ralu: Ke […]

Txon

Txon Eywa’evengä. Na’rìng fa tìrey teya leiu. Pxaya swirä sì ioang tìran, taron, sì wem fte emrivey. Ayewll nrr fte syuratanit akosman tivìng na’rìngur. Kenten mìn, pay rikx äo eana syuratan. Lena’via ‘evengan tìran tìkanluke kxamlä na’rìng fte ‘ivefu fpomit ulte tsive’a txonä tìreyit alor. Pol aysmìmit a nrr ngop sìn txura ayvul tsawla ayutralä. […]

Yrrap a Txampayro

Rewonmì ro tampay slu lepwopxa taw ean fa atan tsawkeyä afäkusä. Yrrap lok. ‘Rrpom zawng, nì’it zup tompa. Hufwe apaynga’ stum tul, kllteti teykìran. Txampay rikx fa tìtxur apxa, teya si yaru fa tseyä pam. Mawey, tsun ‘ivefu fpomit fìtsengä alor. Maweypey ulte tìng mikyun famur kifkeyä. Menariru tstu si, tirea tsivurokx. Keng ro kamtseng […]