Mezìsìtkam

Oe mi zerok. Tìreyìri oeyä tsaultxa a lameien ro helku Prrtonä lu swawo a ‘ok tseyä layu oeru tì’i’avay. Pxaya tstunwia ‘eylan käteng fte livawk leNa’via lì’fyat lì’fyaolo’itsì mì rìkeana na’ring amawey. Nìrangal fìfneultxa liven pxìm nì’ul. ‘O’ nì’aw! Relmì a sute: Omängum fra’uti, Payoang, Skxawng, Skyinou, wm.annis, Pawl, Tirea Aean (alu oe), Kì’eyawn, Prrton, […]

Opan Na’vi Stayl

Opan Na’vi stayl Na’vi stayl Nìtrrtrr lu sang sì le’eylan trrmì a tuté Lu ‘Eoio sì sunu poru near asom a tuté Pori slu txe’lan som nì’ul mì ton a tuté Tsafne’ìheyuhu a tuté Lu oe tutan Nìftxan na nga lu trrmì sang a tutan Tsun niväk frato win soma naerit a tutan Pori txe’lan […]

Mipa Kelku

Kaltxì nìmun ma frapo. Oel set tivìng nìwin ayngaru mipa fmawnit a tìreyteri oeyä. Nìawnomum oe hu soaia ahì’i oeyä rerikx ne mipa kelku a mì lahea tseng. Tse, vay set, stum fra’ut ayoel ‘ärìp nemfa kelku amip. Oeyä tseng keng stum hasey lu set. Ngian fìkelku ke längam oeru na KELKU. Spuwina pum lamu […]

Ma Yawntu

Ngeyä mokri fìtxan lor leiu Tsaw yeio’ fìtxan ma yawnetu Hona, faoi sì nìngay kosman Na sanga pay a mì hilvan Ngeyä eltur tìtxen si a pam Ngeyä ketenga lì’upam Oeru sunu nìtxan Nga lu oeru mowan Ngari sunu oeru nikre akllvawm Menari ayawne, hewnea meflawm Ngima mehinam, teyra ta’leng Ftu re’o ne mevenu, fratseng […]

Pxesaronyu

Pxesaronyu fa ikran pxaw ayram alusìng tswayon nì’o’. Ralu: Eltu si ma Entu! Entu: Kea sngum! Lu oeru mena– Vulìl takuk Entuä zare’it. Rini sì Ralu hangham tengkrr Entu sti nì’it. Po sngä’i hivangham mefohu. Entu: Tsahey! Vulìl oeti srätx. Rini: Kxawm zene nga tivìng mikyun eltu si krr a tswayon ma Entu! Ralu: Ke […]

Txon

Txon Eywa’evengä. Na’rìng fa tìrey teya leiu. Pxaya swirä sì ioang tìran, taron, sì wem fte emrivey. Ayewll nrr fte syuratanit akosman tivìng na’rìngur. Kenten mìn, pay rikx äo eana syuratan. Lena’via ‘evengan tìran tìkanluke kxamlä na’rìng fte ‘ivefu fpomit ulte tsive’a txonä tìreyit alor. Pol aysmìmit a nrr ngop sìn txura ayvul tsawla ayutralä. […]